Майєр Наталія Василівна

доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: романські мови, професор

 

Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови, 1992 р.

Кваліфікація – вчитель французької та німецької мови.

 

Підвищення кваліфікації

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему „Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій”.

2016 р. – захист докторської дисертації на тему „Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови”.

Дисципліни

 • Методика навчання французької мови (перший (бакалаврський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Сучасні підходи до тестування у навчання французької мови (перший (бакалаврський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Проектна технологія навчання французької мови учнів закладів середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Методика навчання іноземних мов закладах вищої освіти (французька мова, другий (магістерський) рівень) – практичні заняття.
 • Теорія і практика навчання іноземних мов і культур у ЗВО (другий (магістерський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Технології самостійної роботи студентів з формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності (другий (магістерський) рівень) – лекції.
 • Методика використання навчальних матеріалів для формування іншомовної комунікативної компетентності (другий (магістерський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Сучасні засоби навчання іноземних мов і культур у ЗВО (другий (магістерський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Методика організації самостійного навчання іноземних мов і культур (другий (магістерський) рівень) – лекції та практичні заняття.
 • Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов (вибіркова дисципліна для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 „Науки про освіту”) – лекції та практичні заняття.
 • Методика реалізації міжкультурної мовної освіти (вибіркова дисципліна для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 „Науки про освіту”) – лекції та практичні заняття.

***

 • Керівництво педагогічною практикою (перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень).
 • Керівництво курсовими роботами (перший (бакалаврський) рівень)
 • Керівництво аспірантами, докторантами.

Інші види діяльності

Головний редактор науково-методичного журналу „Іноземні мови”.

Завідувач секції французької мови кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій.

Рецензування кандидатських і докторських дисертацій.

 

Сфера наукових інтересів

Професійно-методична підготовка майбутніх учителів / викладачів іноземних мов, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов, формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх учителів / викладачів французької мови, формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей, технології самостійної роботи студентів з формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності, формування міжкультурної іншомовної компетентності.

 

Публікації

 1. Монографія

Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : Монографія / Наталія Василівна Майєр. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 472 с.

 

 1. Розділи у колективних монографіях:
 • Самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій // Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монографія / Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Каменєва Т.М., Майєр Н.В., Синекоп О.С., Стрілець В.В., Чуфарлічева А.Ю. Заг. ред. Коваль Т.І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 225- 257.
 • Майбутній викладач французької мови в процесі формування методичної компетентності // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: Колективна монографія / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, М. С. Глазунова та інш.; [за заг. і наук. Ред. О. Б. Бігич]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 17-25.
 • Інформаційно-комунікаційне навчальне середовище як засіб формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови // Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е. Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю. Ніколаєвої; техн. ред. І.Ф. Соболєвої]. – К.: Ленвіт, 2015. – С.61-85.
 • Формування у майбутніх викладачів французької мови методичної субкомпетенції в навчанні аудіювання // Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та французької мов: теорія і практика формування: Колективна монографія / Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А., Яковенко-Глушенкова Є. В. / за заг. і наук. ред. Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 55-89.
 • Методична підготовка майбутнього викладача французької мови до організації позааудиторної роботи // Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії позааудиторних заходів: Колективна монографія / Бігич О.Б., Майєр Н.В., Руснак Д.А. / за заг. і наук. ред. Бігич О.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 5-43.
 • Особливості проектування інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов // Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов: [Колективна монографія] // Бондаренко О.Ф., Матвієнко О.В., Коваль Т.І., Соловей М.І. та інші. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 161-173. (у співавторстві з Коваль Т.І.).

 

 1. Статті у фахових виданнях України, у наукових виданнях, включених до наукометричних баз (зокрема 4 публікації, у виданнях, включених до науко метричної бази Web of Science Core Collection), тези доповідей на конференціях.

 

 1. Навчальні посібники
 • Французька мова. Базовий курс: навч. посіб. для дистан. навч. [за ред. Г.А.Гринюк] – Вид-во Університету „Україна”. – К., 2004. – 104 с.
 • Ділова французька мова: Навч. посібник для дистанційного навчання [за наук. ред. Г.А. Гринюк]. – Вид-во Університету „Україна”, К., 2005. – 200 с.
 • Французька мова ділового спілкування: навч. посібник для дистанційного навчання [за наук. ред. Г.А. Гринюк]. – Вид-во Університету „Україна”. – К., 2005. – 165 с.
 • Французька мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник для дистанційного навчання [за наук. ред. Т.І. Левченко]. – Вид-во Університету „Україна”. – К., 2007. – 284 с.
 • Французька мова. Друга іноземна мова: навч. посіб. для дистанційного навчання. – Вид-во Університету „Україна”. – К., 2011. – 330 с.
 • Ділова французька мова. Друга іноземна мова: навч. посіб. – К.: Університет „Україна”, 2011. – 236 с.
 • Підручники, навчальні посібники у співавторстві – 8.

 

Електронні ресурси навчального призначення

 • Теорія і практика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти (для самостійної роботи студентів з оволодіння методичною компетентністю (другий (магістерський) рівень) (режим доступу до ресурсу: http://m.knlu.edu.ua/course/view.php?id=214)
 • Сучасні підходи до тестування у навчанні французької мови у закладах середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень) (режим доступу до ресурсу: http://m.knlu.edu.ua/course/view.php?id=230)
 • Методика навчання французької мови у закладах середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень) (режим доступу до ресурсу: http://m.knlu.edu.ua/course/view.php?id=280)

04.11.2019