Освітньо-наукова діяльність

Основними напрямами освітньо-наукової діяльності науково-педагогічних працівників секції методики викладання іноземних мов і культур є:

 • професійно-методична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ,
 • професійно-методична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня  вищої освіти .

Освітньо-науковий процес з методики навчання іноземних мов – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що реалізується на кафедрі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на формування у здобувачів вищої освіти професійно-методичної компетентності, а також на формування гармонійно розвиненого вчителя/викладача іноземних мов і культур.

Мета освітньо-наукового процесу полягає в реалізації особистісного потенціалу здобувача вищої освіти й розвитку його творчих (креативних) здібностей, задоволенні потреб особи і суспільства в підготовці компетентних учителів/викладачів іноземних мов, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.

Освітньо-науковий процес з методики навчання іноземних мов і культур здійснюється з урахуванням інноваційних освітніх технологій, механізмів і процедур, визнаних в Європейському просторі вищої освіти в галузі підготовки вчителя/викладача. Насамперед, це Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

 

Формами навчання та формами організації освітньо-наукового процесу є : очна  (денна); заочна (дистанційна).

 

Формами організації освітнього-наукового  процесу з методики навчання іноземних мов і культур є :

 • навчальні заняття (лекційні, практичні, семінарські заняття, консультації),
 • педагогічна практика з першої іноземної мови,
 • педагогічна практика з другої іноземної мови,
 • науково-асистентська практика,
 • самостійна робота студентів,
 • контрольні заходи,
 • виконання курсових робіт,
 • виконання кваліфікаційних робіт,
 • участь у роботі проблемних груп,
 • участь у наукових конференціях, семінарах, методичних студіях тощо.

 

Видами самостійної роботи студента з методики навчання іноземних мов і культур є :

 • підготовка до лекцій;
 • підготовка до семінарських занять;
 • підготовка до практичних занять;
 • самостійне опрацювання питань з методики навчання іноземних мов;
 • написання рефератів;
 • виконання творчих, науково-дослідницьких завдань;
 • підготовка до виконання модульних контрольних робіт;
 • підготовка до складання семестрових іспитів, заліків;
 • виконання курсових, кваліфікаційних робіт;
 • підготовка до складання державних іспитів;
 • підготовка до виступів на засіданнях проблемних груп;
 • підготовка до виступів на наукових конференціях, семінарах, методичних студіях тощо;
 • підготовка наукових публікацій (тез, статей тощо).

Самостійна робота студентів з методики навчання іноземних мов і культур забезпечується:

 • вітчизняними і зарубіжними підручниками з методики навчання іноземних мов;
 • вітчизняними і зарубіжними навчальними та методичними посібниками з методики навчання іноземних мов;
 • вітчизняними і зарубіжними підручниками з іноземних мов;
 • монографіями;
 • періодичними виданнями;
 • конспектами лекцій;
 • інформаційно-комунікаційними засобами навчання тощо.

Детальніше дивись сторінки сайту.

                                                                                 30.08.2020

ПАМ’ЯТКА НАУКОВЦЯ

ОБЕРЕЖНО ПЛАГІАТ!

ПОЛОЖЕННЯ КНЛУ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПРОЄКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ SAIUP