Про нас

Кафедру методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій  очолює доктор педагогічних наук, професор Черниш Валентина Василівна (детальніше див. «Завідувач кафедри»).

Функціонування систем контролю і управління освітньою, методичною, науковою, організаційно-виховною  діяльністю  забезпечують провідні фахівці  кафедри:

 • освітньо-наукова, методична, організаційно-виховна  діяльність  – доктор педагогічних наук, професор Черниш Валентина Василівна;
 • наукова діяльність – доктор педагогічних наук, професор Бігич Оксана Борисівна.

Кафедру методики викладання іноземних мов було створено у 1963 р. Її основу склали  Антипович Н. К., Бігич М. Д., Горяна Н. С., Кудренко Г. К., Онищенко К. І., Плахотник В. М., Постнікова Н. К., Скляренко Н. К. Поступово зростав кваліфікаційний і науковий рівень викладачів кафедри, розширювався її склад. У  1968 р. на кафедру  прийшла Ніколаєва С. Ю., у 1970 р.  –   Смєлякова Л . П., у 1979 р. –  Гринюк Г. А. 1980 – 83 р.р. багаті на поповнення. У цей період  на кафедрі почали працювати Гапонова С. В., Бражник Н. О., Сажко Л. А., Хоменко Е. Г., Бадаянц Г. С., Пасічник Л. М., Шерстюк О. М.,  Демиденко Г. Ф. У 1986 р. на кафедру прийшла Щербак Л. П., а  у 1987 р. –  Бігич О. Б. У період 1993-2001 р. на кафедрі працювали Петращук О. П. і Яценко Л. М., а в різні роки  – Бражникова Г. Ф., Бейгель І. Л., Вороненко С. О., Дворжецька М. П., Кукліна А. О., Найдов Б. П., Тимченко О. Т., Соколик Л. А., Буренко С. Г., Плахота О.В., Петрина О.В., Швед Л.І.  Пізніше кафедра поповнилася такими науково-педагогічними працівниками: Борецька Г. Е., Бориско Н. Ф., Кузьменко Ю. В., Майєр Н. В., Олійник Т. О., Писанко М. Л., Пономарьова Ю.А.,  Устименко О.М., Черниш В.В.

 У 2015 р. кафедра стала підрозділом кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій.

Кафедра включає дві секції: 1) методики викладання іноземних мов і 2) інформаційно-комунікаційних технологій ( завідувач – доктор педагогічних наук, професор Коваль Тамара Іванівна ). Секція методики викладання іноземних мов охоплює п’ять підсекцій:  методики викладання англійської  мови  ( завідувач – ст. викладач Кузьменко Юлія Вікторівна),  методики викладання німецької мови ( завідувач – професор Бориско Наталія Федорівна) ,  методики викладання французької мови ( завідувач – професор Майєр Наталія Василівна),  методики викладання іспанської мови ( завідувач – професор Бігич Оксана Борисівна ).

На секції працюють 5 професорів, 2 доценти, 2 старші  викладачі (детальніше див. «Викладачі»), які забезпечують освітньо – наукову діяльність на факультетах: германської філології, романської філології і перекладу, сходознавства і перекладознавства.

Основними напрямами роботи викладачів є:

 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • удосконалення кредитно-модульної системи організації освітньо-виховного процесу  у бакалавраті та магістратурі;
 • підвищення ефективності використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • удосконалення навчальних програм з дисциплін секції;
 • поповнення навчально-методичних комплектів з дисциплін секції;
 • підготовка і опублікування навчально-методичної літератури з методики навчання іноземних мов і культур;
 • узагальнення світового досвіду підготовки вчителя/викладача іноземної мови і культури;
 • робота над колективною кафедральною науковою темою ;
 • керівництво науковою роботою студентів;
 • керівництво науковою роботою докторантів і аспірантів, здобувачів;
 • удосконалення змісту і методики проведення атестаційних іспитів;
 • виконання міжнародних проектів;
 • рецензування і опонування  дисертацій;
 • рецензування підручників, посібників, монографій, статей тощо;
 • проведення наукових конференцій, семінарів, методичних студій;
 • участь у наукових конференціях, семінарах, методичних студіях;
 • видання науково-методичного журналу «Іноземні мови» і «Вісника КНЛУ. Серія Педагогіка і психологія» (детальніше див. «Видавнича діяльність» ).

Викладачі секції співпрацюють:

 • з Національною академією педагогічних наук України:
 • - з лабораторією іноземних мов (проведення науково-методичних семінарів, рецензування підручників, рецензування і опанування дисертацій тощо);- з Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (С.Ю.Ніколаєва є членом секції з розгляду тем дисертацій  зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;
 • з кафедрою германської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка; предметом укладеної угоди є творче співробітництво у сфері наукової, навчально-методичної, науково-експериментальної, організаційної діяльності в галузі  методики навчання іноземних мов і культур, впровадження та використання результатів наукових досліджень в освітній практиці, сприяння розвитку методичної науки і професійно-методичної освіти з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, а також підвищення ефективності наукової, методичної, педагогічної, виховної та інших видів діяльності кафедр;
 • з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка,
 • з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, з Харківським національним університетом,
 • Дніпропетровським університетом економіки та бізнесу,
 • Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка та іншими.
 • Науково-педагогічні працівники  постійно вдосконалюють  науково-методичну кваліфікацію шляхом відвідування курсів підвищення кваліфікації самоосвіти, участі у науково-практичних конференціях і  семінарах зарубіжних видавництв, вебінарах.

 

                                                                               30.10.2019