Завідувач кафедри

 

Професор, доктор педагогічних наук, випускниця Київського національного лінгвістичного університету (в той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов), закінчила з відзнакою факультет англійської мови у 1967 р. і залишилася працювати в університеті на кафедрі фонетики англійської мови. Наступного року була запрошена  на кафедру методики викладання іноземних мов, на якій працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри з 1990 року. Кандидат педагогічних наук з 1975 року. Вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 1982 році. Доктор педагогічних наук з 1990 року. Вчене звання професора кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 1991 році. Заслужений працівник народної освіти України з 1992 року, відмінник освіти України з 1996 року, Почесний доктор КНЛУ. У 1998 році нагороджена орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Тема кандидатської дисертації: “Индивидуализация обучения устной иноязычной речи на начальном этапе языкового вуза (на материале английского языка)” (Київ , 1975р., науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ляховицький Михайло Васильович).

Тема докторської дисертації: “Основы индивидуализации процесса обучения иностранному языку в языковом педагогическом вузе” (Москва, 1989р.).

Софія Юріївна є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.054.01, членом Координаційної Ради України з психолого-педагогічних досліджень, головним редактором журналу “Іноземні мови” (1995 – 2017 р.р.) , відповідальним редактором Вісника КНЛУ (Серія “Педагогіка та психологія” 1998 – 2017 р.р.),  членом Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.

Ніколаєва С.Ю. відомий в Україні та за її межами науковець у галузі методики навчання іноземних мов, засновник наукової школи «Методика індивідуалізації навчання іноземних мов у різних типах навчальних закладів». Досліджує технології врахування  індивідуальних особливостей учнів/студентів, які зумовлюють ефективне оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. Активно займається міжнародною науковою і освітньою діяльністю: викладала методику навчання іноземних мов у Дрезденській вищій педагогічній школі (1987р.), Гаванському державному педагогічному інституті іноземних мов (1990р.); перебувала на стажуванні у Лондонському (1972 р.), Вашингтонському (1991 р.), Ланкастерському (1998р.) університетах; брала участь у науково-методичних семінарах у Центрі сучасних мов у м. Грац (Австрія). Постійно бере участь у  наукових конференціях в Україні та за кордоном. Була керівником або учасником 10 міжнародних проектів.

Має  більше 200 публікацій, з них 99 наукових та 115 навчально-методичного характеру. Є автором, співавтором посібників – 36, підручників – 9, монографій – 5.

Основні публікації :

Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография. – К.: Вища школа, 1987. – 138с.

Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови) : Посібник. – К.:ІЗМН, 1996. – 312с.

Програма з англійської мови для університетів (п’ятирічний курс навчання) / Кол. авторів: С.Ю.Ніколаєва, М.І.Соловей  та ін. – Київ : Вид.-во «Нова книга», 2001. – 245 с.

         Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. /Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої/ – К.: Ленвіт, 2002. – 328с.

Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої / – К.: Ленвіт, 2004. – 298 с.

Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов: Посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

         Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій /за ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011.- 344с.

         Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика / підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін../ за заг. ред.. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

         Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та інші; [за ред. С.Ю.Ніколаєвої; техн. ред. І.Ф.Соболєвої]. – К.: Ленвіт, 2015. – 444с.

         Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англ. мова, нім. мова,  франц. мова, ісп. мова: навчальний посібник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін../ за редакцією Ніколаєвої С.Ю. – К.: Ленвіт, 2016. – с.

Детальніше дивись профіль на     http://scholar.google.com.ua/

      Науковий консультант 5 докторантів, які успішно захистили дисертації  (Петращук О. П., Бігич О. Б., Задорожна І. П., Лабінська Б. І., Черниш В. В.) і науковий керівник більш ніж 25  аспірантів, які захистили кандидатські дисертації та дисертації доктора філософії.

Викладає такі навчальні дисципліни: “Методика реалізації наукового дослідження з методики навчання іноземних мов і культур” (аспірантам), “Нове у методиці навчання іноземних мов і культур” (аспірантам), “Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах” (студентам бакалаврату), “Методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах” (студентам магістратури), курси за вибором студентів. Здійснює наукове керівництво дипломними роботами студентів  магістратури.

          Керує колективною науковою темою кафедри “Методика навчання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти”. Затверджена вченою радою університету вченою радою університету (Протокол № 5 від 26.10.2015 р.). Перезатверджна   вченою радою університету   (Протокол № 6 від 4.12.2017 р.). Номер держреєстрації

 0117U005347 від  18.12.2017.

          Протягом багатьох років успішно керувала науковими держбюджетними темами : «Дослідження шляхів реалізації мовної полікультурної освіти як фактора інтеграції до світового освітнього простору»   (№ держреєстрації  0106U001112), «Дослідження шляхів реалізації міжкультурної комунікації» (№ держреєстрації 0109U000378), «Дослідження шляхів реалізації компетентнісного підходу у навчанні іноземних мов і культур» ( № держреєстрації  0112U002475), «Дослідження методики забезпечення наступності у навчанні іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» ( № держреєстрації 0114U000137). Чинна тема «Розроблення стратегій реалізації міжкультурної іншомовної освіти в різних типах навчальних закладів» (до кінця 2018 р.) ( № держреєстрації 0117U004326).

                                                                                         10.01.2018